Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Toto jsou závazné obchodní podmínky firmy Tašky.cz, s.r.o. U Hellady 4, Praha 4 IČ: 43001173 (dále pouze dodavatel). Tyto podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi firmou dodavatelem a zákazníkem (odběratelem). Tyto obchodní podmínky jsou návrhem na kupní smlouvu.

2. Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka zboží a služeb firmy Tašky.cz, s.r.o.

3. Cena plnění

Prodejní ceny se uvádějí bez DPH.  Tašky.cz, s.r.o.  si vyhrazuje právo změny cen. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem na již potvrzených objednávkách není možná.

Kalkulace, která se vyhotoví, je závazná v případě, že se dodají veškeré podkladové informace ke kalkulaci. Pokud dojde ke změně některých parametrů kalkulace, dodavatel si vyhrazuje právo změny cen.

Grafická příprava a polymery určené k tisku jsou zákazníkovi účtovány , dle předem sjednané nabídky. Polymery určené k tisku dodavatel  uschovává, aby nedošlo k případnému poškození.

V rámci jednotlivých objednávek poskytuje prodávající množstevní slevy a přirážky k základní ceně. Slevy a přirážky jsou stanoveny v jednotlivých cenících nebo jsou upřesněny v nabídce a kupní smlouvě.

K ceně zboží nebo služeb jsou připočítány náklady na balení a dopravu zboží. Náklady na balení a dopravu jsou uvedeny v ceníku nebo v nabídce a kupní smlouvě.

4. Podmínky dodání

Dodací lhůta zboží je závislá na konkrétní objednávce, druhu zboží nebo charakteru poskytnutých služeb. Termín dodání zboží je sjednán s obchodním zástupcem dodavatele. U objednávek, které není možné odeslat ve sjednaném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Termín dokončení objednávky je vyskladnění zboží v sídle dodavatele.  Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění převzít.

5. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a poskytnuté služby s tím související, včetně nákladů na balení, dopravu, DPH i případných přirážek.

Platba poštovní dobírkou se provádí v případě, že není mezi dodavatelem a objednatelem ujednána platba fakturou.

Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR a dodací adresou na území ČR.

Platba fakturou. Prodávajícímu vzniká právo na fakturaci dnem předání zboží zákazníkovi nebo prvnímu veřejnému dopravci.

Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu uhradit do konce její doby splatnosti.

Splatnost faktury je ode dne jejího vystavení do 10 dnů. Faktura je považována za uhrazenou dnem, kdy se celá fakturační částka připíše na účet prodávajícího.

Kupující se stává majitelem zboží až po zaplacení kupní ceny v plné výši.

6. Odstoupení od smlouvy

V případě, že dodavatel. nedodrží dodací lhůtu, nebo náhradní dodací lhůtu, která je uvedena v odstavci 4. Termín dodání, má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy.

Pokud je kupující v prodlení s úhradou za dodané zboží více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, nebo dojde k porušení kupní smlouvy, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedodání zboží v nepředvídaných situacích. V takovém případě je prodávající povinen toto oznámit kupujícímu a má právo prodloužit dodací lhůtu nebo od obchodní smlouvy odstoupit bez odpovědnosti za škody, které vznikly kupujícímu nedodáním zboží.

7. Další ustanovení

Odpovědnost za vady jsou pro prodávajícího a kupujícího upraveny v Obchodním zákoníku § 422 Vady zboží.

Skryté vady musí být kupujícím oznámeny prodávajícímu bezprostředně po zjištění, nejpozději však do 24 měsíců od dodání zboží. Vady zjevné musí být oznámeny nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží. Pokud má zboží vadu, která byla způsobena vinou prodávajícího, má prodávající povinnost tuto vadu odstranit opravou, náhradním plněním, nebo jiným způsobem, který se dohodne s kupujícím. Odstranění vady musí být však nejpozději do 1 měsíce po přijetí reklamace. Nároky na náhradu následných a nepřímých škod jsou vyloučeny z odpovědnosti za vady.

V okamžiku, kdy zboží převezme kupující nebo veřejný dopravce přechází riziko ztráty, poškození nebo zničení zboží z prodávajícího na kupujícího. Škoda, která vznikne později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit smluvenou cenu prodávajícímu.

Prodávající neručí za právní vady zboží. Za veškeré závazky a práva, které vyplývají z užívání zadaných předloh, ručí zadavatel.

8. Zpracování osobních údajů

  • Dodavatel (správce) zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.
  • Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů. Kupující má právo na opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
  • V souvislosti se zpracováním osobních údajů správce prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy a přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce může zpracovávat i účetní firma K&V, s.r.o., Steinerova 607, Praha 4  149 00, vedená u Městského soudu v Praze C 1010